logo big
Шифра предмета: 3 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Упис у матичну књигу рођених на основу исправе иностраног органа

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Владан Панић, Нела Нејковић, Матичар/Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail: vladan.panic@pirot.rs, nela.nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за упис у матичну књигу рођених на основу исправе иностраног органа подноси странка матичару надлежног матичног подручја у случају када је чињеница рођења држављанина Републике Србије настала ван њене територије није уписана у матичну књигу рођених која се води у дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије.
Правни основ административног поступка У матичне књиге уписују се подаци о чињеницама које су пријављене, односно подаци садржани у акту надлежног органа или установе. Чињенице и подаци који се уписују у матичне књиге утврђују се пре уписа, у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016).
Ако постоји основана сумња да је податак који се уписује у матичну књигу нетачан, матичар је дужан да га провери пре уписа.
У пријави за упис у матичну књигу морају се навести истинити подаци Члан 76. став 2. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/2009 и 145/2011), предвиђа да се пријава за упис чињенице рођења на основу исправе иностраног органа подноси преко дипломатско – конзуларног представништва на чијем је подручју та чињеница настала или непосредно надлежном органу из члана 6. став 2 и 4. Закона, то јест општинским и градским управама.
Надлежност за упис у матичну књигу рођених на основу исправе иностраног органа регулише члан 77. став 1. тачка 1. Закона о матичним књигама. Чињеница рођења на основу исправе иностраног органа уписује се у матичну књигу рођених по месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, а ако супружници нису имали заједничко пребивалиште, по месту пребивалишта једног од супружника, а ако је последње пребивалиште супружника непознато, по месту рођења једног од њих. Ако није могуће утврдити место рођења или је место рођења лица из става1. Закона непознато, упис се врши на матичном подручју које се води за матично подручје града Београда, а које одреди Скупштина града Београда.
Чињеница рођења држављанина друге републике СФРЈ или је држављанин друге државе настале на територији СФРЈ, а који је стекао држављанство Републике Србије, уписује се у матичну књигу рођених по месту његовог пребивалишта, односно боравишта.
Чињеница рођења држављанина Црне Горе који се прописима о држављанству сматра држављанином Републике Србије или је стекао држављaнство Републике Србије, уписује се у матичну књигу рођених по месту његовог пребивалишта, односно боравишта.
Упис података у матичну књигу рођених врши се на основу података садржаних у изводу из матичне књиге рођених иностраног органа, а у рубрику "Примедбе" уписује се забелешка: "Упис извршен на основу извода из матичне књиге рођених (назив иностраног органа који је исправу издао, седиште и држава, број и датум издавања исправе)". У рубрику "Место и општина/град рођења, а ако је дете рођено у иностранству и држава", поред места рођења уписује се и назив стране државе.
Ако неки од података у иностраном изводу из матичне књиге рођених недостаје, матичар ће у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), утврдити податке који недостају и уписати их у матичну књигу рођених. Ако матичар води матичне књиге на основу којих може да утврди потребне податке, уписаће их истовремено са уписом података из иностраног извода из матичне књиге рођених.
Ако лично име детета уписано у иностраном изводу за матичне књиге рођених није одређено у складу са домаћим прописима о личном имену, матичар ће затражити од родитеља да га одреде у складу са законом који уређује лично име. Изјаву о одређивању личног имена детета у складу с домаћим прописима родитељи могу дати и пред дипломатско-конзуларним представништвом Републике Србије приликом подношења пријаве за упис чињенице рођења у матичне књиге које се воде по Закону о матичним књигама. На основу изјаве родитеља о одређеном личном имену детета у складу са домаћим прописима у матичну књигу рођених уписује се лично име детета.
На основу члана 23. Закона о матичним књигама, матичар је дужан да пријављени податак упише у матичну књигу без одлагања.
Изузетно, упис се може одложити ради провере, односно утврђивања података који недостају, а који се уписују у матичну књигу.
О одложеним уписима води се посебна евиденција
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Извод из матичне књиге рођених иностраног органа издата на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла, легализован у складу са прописима Републике Србије, преведен од стране овлашћеног тумача, са апостилом   Надлежни инострани орган Оригинал  
Извод из МКВ за родитеље ако је дете рођено у браку
или извод из МКР за родитеља који подноси пријаву
  Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству за родитеље или за родитеља који подноси пријаву   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о пребивалишту или
фотокопија личне карте
  Прибавља се по службеној дужности   Лична карта или путна исправа на увид
Рок за решавање потпуног предмета одмах
Напомена Радно време од 7,00- 15,00 сати

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев