logo big
Шифра предмета: 12 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе управљања отпадом

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе управљања отпадом
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи у складу са чланом 61. Закона о управљању отпадом ('Сл. гласник РС' бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Подзаконски акт који се непосредно примењују током спровођење овог поступка је:
Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада („Службени гласник РС“ број 73/10).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 2.870,00 динара 840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати републичке административне таксе   Прибавља странка Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана
Напомена Препоручени рок за решавање предмета је 3 дана а законски рок за решавање предмета је 30 дана од дана подношења захтева

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев