logo big
Шифра предмета: 1 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон: 010/305-517, 010/305-553


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Захтев за информацију о локацији

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за урбанизам и грађевинарство
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Ленка Видановић, Лепосава Видановић , Саветник за урбанизам
Тел: 010/305-517, 010/305-553
E-mail: lenka.vidanovic@pirot.rs, leposava.vidanovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање информације о локацији
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је чланом 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014). Основ за издавање информације о локацији је плански документ јединице локалне самоуправе. Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност органу јединице локалне самоуправе надлежном за издавање локацијских услова - послове урбанизма.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет РС 2.910,00 дин. 840-742221843-57

физичка лица 97-55-079

правна лица 97-конт.бр.079+бр.ПИБ-а

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о уплати локалне административне таксе   Прибавља странка Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 8 дана
Напомена Законом о планирању и изградњи, чланом 53. ставом 2. одређен је рок од 8 дана за спровођење овог поступка, а препоручени рок за његово спровођење је 3 дана.

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев