logo big
Шифра предмета: 4 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Упис у матичну књигу венчаних

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Нела Нејковић, Владан Панић, Матичар/Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву У матичне књиге уписују се подаци о чињеницама које су пријављене, односно подаци садржани у акту надлежног органа или установе. Чињенице и подаци који се уписују у матичне књиге утврђују се пре уписа, у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016).
Правни основ административног поступка Члан 293. Породичног закона предвиђа да надлежни матичар утврђује, на основу изјава будућих супружника, приложених исправа и на други начин, да ли су испуњени сви услови за пуноважност брака предвиђени овим законом.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац пријаве        
Личне карте женика и невесте   Полицијска управа На увид Страни држављани (женик или невеста) подносе путну исправу на увид
Извод из МКР за супружнике   Прибавља се по службеној дужности    
Дозвола за закључење брака (по потреби)   Надлежни суд    
Доказ да је претходни брак престао       у случају да је један или оба супружника био/били у браку, а та чињеница није уписана у МКР
Уверење о држављанству   Прибавља се по службеној дужности    
Oверено пуномоћје уколико један од супружника закључује брак преко пуномоћника       Пуномоћје важи 90 дана од дана издавања
Доказ о уплати републичке административне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах по закључењу брака

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев