logo big
Шифра предмета: 18 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-538


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одређивање накнаде за експрописану непокретност

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Александар Голубовић, Јелена Ранчић Марковић, Мелиса Зуко Јовановић, Саветник за имовинско правне послове
Тел: 010/305-538
E-mail: aleksandar.golubovic@pirot.rs, jelena.markovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Одређивање накнаде за експроприсану непокретност
Правни основ административног поступка Надлежни орган је дужан да понуду корисника експропријације достави ранијем сопственику, да од управних и других орана и организација прибави обавештење о чињеницама које могу бити од значаја за споразумно одређивање накнаде и да без одлагања, закаже и одржи усмену расправу за споразумно одређивање накнаде за експроприсану непокретност.
Ако се споразум о накнади у целини не постигне у року од 2 месеца од дана правноснажности решења о експропријацији, надлежни оран је дужан да правноснажно решење о експропријацији са свим списима предмета достави надлежном суду ради одређивања накнаде. У том случају накнада за експроприсану непокретност утврђује се у ванпарничном поступку пред основним судом.
Поступак за споразумно одређивања накнаде за експроприсану непокретност, по правилу, покреће првостепени орган по службеној дужности, за случај да првостепени оран не покрене овај поступак и корисник експропријације и ранији сопственик могу поднети захтев за одређивање накнаде за експроприсану непокретност.
Сходно члану 60. Закона о експропријацији споразум о новчаној накнади извршава надлежни суд, а споразум о другим облицима накнаде извршава општинска управа.
Ако се споразум о накнади у целини не постигне у року од два месеца од дана правноснажности решења о експропријацији, општинска управа доставиће правносанажно решење о експропријацији са свим списима надлежном општинском суду ради одређивања накнаде сходно члану 61. Закона о експропријацији.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе       (Тар. бр. 10 тарифе РАТ), а уколико се води по службеној дужности
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Писмена понуда о облику и висини накнаде   Доставља подносилац захтева Оригинал  
Доказ о уплати републичкој администртивној такси и накнада     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 17 дана
Напомена Законски рок: 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев