logo big
Шифра предмета: 7 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон: 010/551-225


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Озакоњење посебног физичког дела зграде

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за урбанизам и грађевинарство
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Весна Илић, Саветник
Тел: 010/551-225
E-mail: vesna.ilic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Озакоњења објеката, односно делова објекта изграђених без грађевинске дозволе
Правни основ административног поступка Поступак озакоњења објеката, односно делова објекта изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу представља јавни интерес за Републику Србију. Овај поступак регулисан је Законом о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“ број 96/2015).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број

Републичка административна такса - 30% од укупне

Локална административна такса - 70% од укупне таксе

Град Пирот

Република Србија

5 000,00 дин. за стамбене објекте корисне површине до 100м2

15 000,00 дин. за стамбене објекте корисне површине од 100-200м2

20 000,00 дин. за стамбене објекте корисне површине од 200-300м2

50 000,00 дин. за стамбене објекте корисне површине преко 300м2

840-742242843-10 Град Пирот

840-742224843-78 Република Србија

97 55-079 Град Пирот

97 55-079 Република Србија

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Обавештење о видљивости објекта на сателитском снимку   РГЗ, Служба за катастар непокретности Пирот Оригинал  
Елаборат геодетских радова   Геодетска организација Оригинал Елаборат геодетских радова у 2 примерка - израђује се за зграду и све посебне физичке делове зграде
Уговор о продаји удела закључен између власника грађевинског земљишта и власника посебног дела зграде   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Извештај о затеченом стању   Пројектантска организација Оригинал 3 примерка
Доказ о уплати административне таксе   Прибавља странка Оригинал Такса се плаћа након
добијања обавештења
од надлежног органа о
висини таксе и броју
текућег рачуна 
Рок за решавање потпуног предмета 121 дан
Напомена Законски рок је: 121 дан (Закон о озакоњењу објеката и општи рок из чл. 145. ЗУП-а) Препоручени рок је: 92 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев