logo big
Шифра предмета: 19 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-538


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем јавног огласа

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Александар Голубовић, Јелена Ранчић Марковић, Мелиса Зуко Јовановић, Саветник за имовинско правне послове
Тел: 010/305-538
E-mail: aleksandar.golubovic@pirot.rs, jelena.markovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем јавног огласа.
Правни основ административног поступка Члан 99. Закона о планирању и изградњи предвиђа да се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини врши јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, у складу са овим Законом и важећим општим актом јединице локалне самоуправе – одлуком о грађевинском земљишту којом се сходно члану 99. став 5. истог Закона регулише поступак, услови, начин и програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини те јединице локалне самоуправе.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац иницијативе        
Копија плана   Прибавља се по службеној дужности    
Лист непокретности   Прибавља се по службеној дужности    
Информација о локацији   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о уплати таксе за подношење захтева     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 102 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев