logo big
Шифра предмета: 22 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-538


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем непосредне погодбе

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Александар Голубовић, Јелена Ранчић Марковић, Мелиса Зуко Јовановић, Саветник за имовинско правне послове
Тел: 010/305-538
E-mail: aleksandar.golubovic@pirot.rs, jelena.markovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Отуђење неизграђеног грађевинског земЉишта у јавној својини путем непосредне погодбе
Правни основ административног поступка Члан 99. Закона о планирању и изградњи предвиђа да се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини врши јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, у складу са овим Законом и важећим општим актом јединице локалне самоуправе – одлуком о грађевинском земљишту којом се сходно члану 99. став 5.истог Закона регулише поступак, услови, начин и програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини те јединице локалне самоуправе. Општи акт – одлука о грађевинском земљишту мора бити усклађена са Уредбом Владе РС о условима прибављања отуђења непокретности непосредном погодбом, давању у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања о прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/2012, 48/2015 и 99/2015).
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, сходно члану 100. ст. 1. Закона о планирању и изградњи, може се отуђити и непосредном погодбом у случају:
1. изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној својини,
2. исправке граница суседних катастарских парцела,
3. формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 70. овог закона,
4. отуђења из члана 99. став 10 и 12 Закона о планирању и изградњи, односно давања у закуп из члана 86 истог Закона,
5. споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији,
6. отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете имовине и обештећења у складу са посебним законом,
7. размене грађевинског земљишта.
У случајевима из члана 99. став 10 и 12 ближе услове и поступак отуђења грађевинског земљишта односно ближе услове и поступак отуђења у случајевима из члана 100. ст. 1. тач. 4 и ст. 3. и 4. истог Закона прописује Влада Републике Србије, док је поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем непосредне погодбе у осталим случајевима регулисан чланом 99. и 100. Закона о планирању и изградњи и, сходно чл. 99. ст. 5 истог Закона, општим актом јединице локалне самоуправе – одлуком о грађевинском земљишту.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Исправа којом се доказује својство лица из чл. 100 ст. 1 – 7 ЗПИ   Доставља подносилац захтева Оригинал/ оверена копија  
а) Обавештење о могућности озакоњења
или
б) Решење о упису права својине на објекту у складу са законом о посебним условима за упис права својине на објект изграђеном без грађевинске дозволе
или
ц) доказ о поднетом захтеву за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта
       
Друга документа        
Копија плана   Прибавља се по службеној дужности    
Лист непокретности   Прибавља се по службеној дужности    
Информација о локацији   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о уплати републичке администртивне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 54 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев