logo big
Шифра предмета: 3 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон: 010/551-225


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Потврђивање пројекта парцелације/препарцелације

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за урбанизам и грађевинарство
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Лепосава Видановић, Саветник за урбанизам
Тел: 010/551-225
E-mail: leposava.vidanovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Потврђивање пројеката парцелације/препарцелације
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је чланом 65. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чланом 85. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 64/2015). Основ за потврђивање пројеката парцелације/препарцелације је плански документ јединице локалне самоуправе, односно под
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
ЛАТ Градска управа Пирот 1.000,00 динара 840-742241843-03

97-55-079 за физичка лица

97 контр.бр. 079+бр.ПИБ-а

Локална административна такса Град Пирот 200,00 динара    
Услови Град Пирот 1.000,00 динара    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Захтев за потврду Пројекта парцелације/препарцелације        
Пројекат парцелације/ препарцелације   Геодетска организација Оригинал у 4 примерка
Доказ о уплати локалне административне таксе   Прибавља странка Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 10 дана
Напомена Законски рок је 10 дана (члан 65. Закона о планирању и изградњи и члан 85. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања) Препоручени рок: 3 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев