logo big
Шифра предмета: 2 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон: 010/551-225


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Потврђивање урбанистичког пројекта

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за урбанизам и грађевинарство
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Лепосава Видановић, Саветник за урбанизам
Тел: 010/551-225
E-mail: leposava.vidanovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Поступак се покреће захтевом у коме се обавезно наводи: број катастарске парцеле/а, назив катастарске општине и адресу и прилаже урбанистички пројекат (минимум 4 примерка) и доказ о плаћеној локалној административној такси, осим ако је подносилац захтева посебним прописом ослобођен плаћања таксе.
Захтев се подноси ради потврђивања да урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским документом, Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима донетим на основу наведеног Закона.
Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко - архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко - архитектонске разраде локација.
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чланом 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. глaсник РС", бр. 64/2015). Основ за потврђивање урбанистичког пројекта је плански документ јединице локалне самоуправе. Спровођење овог поступка Закон
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Град Пирот 25.000,00 динара 840-742241843-03

физичка лица 97-55-079

правна лица 97 контр.бр.079+бр.ПИБ-а

Локална административна такса Град Пирот 200,00 динара    
Извод из плана Град Пирот 1.000,00 динара    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта        
Урбанистички пројекат   Пројектна организација Оригинал у 4 примерка
Доказ о уплати локалне административне таксе   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 28 дана
Напомена Законом о планирању и изградњи, чланом 63. одређен је укупан рок од 28 дана за спровођење овог поступка, а препоручени рок за његово спровођење је 23 дана.

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев