logo big
Шифра предмета: 5 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Уверење о способности ступања у брак

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Нела Нејковић, Владан Панић, Матичар/Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail: nela.nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција издају се сагласно подацима из службене евиденције и имају доказну вредност јавне исправе.
Надлежни орган на основу података уписаних у матичну књигу рођених уписаних за подносиоца захтева утврђује да ли постоје одређене чињенице о личном стању подносиоца захтева релевантне за издавање уверења о способности ступања у брак.
Правни основ административног поступка Уверење о способности ступања у брак заснива се на утврђивању непостојања брачних сметњи за заснивање брака предвиђених Породичним законом(„Сл. гласник РС“ број 18/2005, 72/2011- др. закони 6/20105). У брачне сметње спадају: брачност из члана 17. Породичног закона; неспособност за расуђивање из члана 18. Породичног закона; постојање крвног сродства из члана 19. Породичног закона; постојање адоптивног сродства из члана 20. Породичног закона; постојање тазбинског сродства из члана 21. Породичног закона; постојање старатељства из члана 22. Породичног закона; малолетство из члана 23. Породичног закона.
Правни основ за издавање уверења је члан 29. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), који каже да органи издају странкама, на усмени или писани захтев, уверења и друге исправе (сертификате, потврде, итд.) о чињеницама о којима воде службену евиденцију у складу са законом
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 1230,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ да су странка и будући супружник поднели захтев иностраном органу за склапање брака   Надлежни инострани орган Оригинал/оверена копија  
Извод из МКР подносиоца захтева   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из МКР за будућег супружника издат на међународном обрасцу   Надлежни инострани орган Оригинал  
Решења НО ако се поступак водио на основу члана 30. Закона о општем управном поступку   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о плаћеној републичкој административној такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета Законски - 8 дана, препоручени - 3 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев