logo big
Шифра предмета: 10 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Уклањање објекта по захтеву власника (чл. 168 ЗПИ)

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за урбанизам и грађевинарство
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Божидар Ристић, Шеф одсека за инспекцијске послове
Тел:
E-mail: bozidar.ristic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Уклањање објекта по захтеву власника.
Правни основ административног поступка Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе / Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе.
Чл. 102. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)
Чл. 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 динара 840-742224843-78 Република Србија 97   55-079 Република Србија
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Пројекат рушења са техничком контролом   Пројектантска организација/пројектант Оригинал  
Доказ о својини на објекту (лист непокретности, решење о употребној дозволи и сл.)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Услови заштите (постојеће комуналне и друге инфраструктуре, културних добара, животне средине)        
Друга документа из службених евиденција   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Доказ о уплати адм. такси и накнада   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 4 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев