logo big
Шифра предмета: 15 УИП
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-538


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Утврђивање права коришћења на земљишту у корист власника незаконито изграђеног објекта у складу са чл. 10 ст. 16 Закона о озакоњењу објеката

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Урбанизам и имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника Јелена Ранчић Марковић, Александар Голубовић, Мелиса Зуко Јовановић
Тел: 010/305-538
E-mail: jelena.markovic@pirot.rs, aleksandar.golubovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Утврђивање права коришћења на земљишту у корист власника незаконито изграђеног објекта
Правни основ административног поступка Чл. 10. ст. 16 Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“ број 96/2015)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка админисративна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Копија плана   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из листа непокретности   Прибавља се по службеној дужности    
Обавештење надлежног органа о испуњености претходних услова за озакоњење        
Потврда о пренумерацији/Уверење о историјату парцеле   Прибавља се по службеној дужности    
Основ стицања права коришћења кат. парцеле (уговор који није судски оверен/признаница о исплати купопродајне цене )        
Оверена изјава уписаног корисника кат. парцеле/име, презиме и адреса уписаног корисника кат. парцеле/име, презиме и адреса правних следбеника уписаног корисника кат. парцеле        
Доказ о уплћеној републичкој административој такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Законски рок: 60 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев