logo big
Шифра предмета: 6 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-511, 010/305-510


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Упис у матичну књигу венчаних на основу исправе иностраног органа

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Слађана Божиловић, Павлина Миленковић, Владан Панић, Нела Нејковић, Заменик матичара
Тел: 010/305-511, 010/305-510
E-mail: sladjana.bozilovioc@pirot.rs, pavlina.milenkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Правни основ за поступање су Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/2009 и 145/2014) и Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/2009, 4/2010 –исправка, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013) и Закона о општем управном поступку члан 9,103 и 215, („Службени гласник РС“ број18/2016).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Извод из матичне књиге венчаних иностраног органа издата на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла, легализован у складу са прописима Републике Србије, преведен од стране овлашћеног тумача, са апостилом   Надлежни инострани орган Оригинал  
Уверење о држављанству за супружнике   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о пребивалишту или фотокопија личне карте   Уверење о пребивалишту прибавља се по службеној дужности, личне карте доставља странка    
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев