logo big
Шифра предмета: 11 С
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Сагласност за привремену измену режима саобраћаја

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за инспекцијске послове
Делатност Саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Ранчић, Саветник за послове саобраћаја
Тел:
E-mail: saobinspekcija@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је чланом 158. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“
број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - Одлука УС, 55/2014, 96/2015- др. закон и 9/2016 - Одлука УС), у коме је прописано да се за спровођење утврђеног режима саобраћаја мора израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити саобраћајна сигнализација према пројекту, као и да надлежни орган из члана 157. став 1. истог Закона (орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја) даје сагласност да је пројекат израђен у складу са утврђеним режимом саобраћаја.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Локална комунална такса Град Пирот 500,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Саобраћајни пројекат   Прибавља странка Оригинал у 4 примерка  
Рок за решавање потпуног предмета 7 до 15 дана
Напомена Орган дужан да изда сагласност у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок,а препоручени рок за његово спровођење је 7 дана, односно 15 дана (када се решење доноси по претходно датом мишљењу тела за координацију послова из области безбедности саобраћаја и уколико странка уз захтев приложи и документацију која се прибавља по службеној дужности)

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев