logo big
Шифра предмета: 13 С
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одобрење за обављање такси превоза са утврђивањем испуњености услова возила

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за инспекцијске послове
Делатност Саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Ранчић, Саветник за послове саобраћаја
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање одобрења о испуњености услова возила за обављање ауто-такси превоза путника на територији града Пирота, одобрења за обављање ауто такси превоза путника и додељивање идентификационе кровне ознаке.
Правни основ административног поступка Чланом 87. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15), прописано је да се такси превоз обавља на основу одобрења за обављање такси превоза, које издаје општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове саобраћаја правном лицу и предузетнику чија је претежна делатност такси превоз и који су за обављање те делатности регистровани у Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Град Пирот 2.000,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Саобраћајна дозвола или уговор о лизингу (за предузетника и правно лице)   МУП - надлежна ПУ или овлашћена лизинг кућа Копија/оригинал на увид  
Возачка дозвола   МУП - надлежна ПУ Копија/оригинал на увид  
Лекарско уверење о способности за обављање послова професионалног возача (за предузетника и физичко лице)   Надлежна здравствена установа Оригинал или оверена копија  
Доказ о плаћеној локалној административној такси   Прибавља странка Оригинал  
Решење Агенције за привредне регистре о регистрованој делатности (за предузетника и правно лице)   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности такси превоза, односно да му правоснажним решењем о прекршају није изречена мера забране управљања моторним возилом (за предузетника и физичко лице)   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда да није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира (за предузетника и физичко лице)   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о баждарењу таксиметра   Овлашћена организација за оверу мерила Оригинал  
Лична карта   МУП РС - надлежна ПУ Копија  
Рок за решавање потпуног предмета 11 дана
Напомена Орган је дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок, а препоручени рок за његово спровођење је 11 дана.

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев