logo big
Шифра предмета: 1 РР
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-541


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Водни услови

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за привреду и имовинско - правне послове
Делатност Рурални развој
Контакт подаци надлежног службеника Милан Цветковић, Саветник за пољопривреду
Тел: 010/305-541
E-mail: milan.cvetkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 114.став 4. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 830,00    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Пуномоћје (ако се захтев подноси преко пуномоћника)     Оригинал  
Копија плана парцеле        
Извод из листа непокретности   Републички геодетски завод    
Информација о локацији        
Идејно решење или студија о изводљивости експлоатације лежишта минералне сировине        
Хидролошка студија        
Мишљење јавног водопривредног предузећа        
Мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове        
Мишљење органа управе надлежног за спровођење државног мониторинга квалитета воде        
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев