logo big
Шифра предмета: 2 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/551-224


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Давање у закуп станова у јавној својини ЈЛС

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Славица Пејић
Тел: 010/551-224
E-mail: slavica.pejic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Давање у закуп станова у јавној својини ЈЛС
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је чланом 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16), чловима 6 -16. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17) и одговарајућим члановима локалних Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини града/општине.
Чланом 34. Закона о јавној својини прописано је да се ствари у јавној својини могу дати у закуп, полазећи од тржишне висине закупнине за одређену врсту ствари, у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда. Изузетно од ове одредбе, ствари у јавној својини се могу дати у закуп непосредном погодбом, ако је то у конкретном случају једино могуће решење. Ствари у јавној својини не могу се давати у подзакуп, а уговор закључен противно одредбама овог члана ништав је.
У складу са чланом 35. и чланом 54. став 4. Закона о јавној својини, општим актом органа ЈЛС, у у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, ближе се уређују критеријуми и поступак давања станова у закуп.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Нема        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   МУП РС - надлежна ПУ На увид  
Извод из привредног регистра   Прибавља се по службеној дужности Оригинал/оверена копија  
Доказ о уплати депозита   Прибавља странка Оригинал/оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 15 дана
Напомена Препоручени рок је 15 дана, а најкасније у року од 30 дана од покретања поступка

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев