logo big
Шифра предмета: 7 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-511, 010/305-510


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Основни упис у матичну књигу умрлих

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Слађана Божиловић, Павлина Миленковић, Владан Панић, Нела Нејковић, Матичар Заменик матичара
Тел: 010/305-511, 010/305-510
E-mail: vladan.panic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Пријава чињенице смрти матичару надлежног матичног подручја
Правни основ административног поступка Правни основ за поступање су Закона о општем управном поступку члан 9,103 и 215, („Службени гласник РС“ број
18/2016), Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/2009 и 145/2014) и Упуство о вођењу матичних књига
и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/2009, 4/2010 – исправка, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац пријаве        
Лична карта подносиоца
пријаве – на увид у случају
пријаве 1.1.
  Полицијска управа    
Потврда о смрти   Здравствена установа Оригинал За лица умрла ван здравствене установе потврду о смрти прибавља подносилац пријаве
Подаци о умрлом лицу
(- Извод из МКР за умрлог, или
- Извод МКВ за умрлог,
- Уверeње о држављанству за умрлог
- Лична карта умрлог)
  Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев