logo big
Шифра предмета: 14 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одобрења за уклањање дрвећа из дрвореда, парка или са друге јавне површине

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Обрадовић, Саветник за комуналне послове
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Грађани, правна лица, органи Републике Србије и аутономне покрајине, јавна предузећа, као и јавно предузеће, предузетник или правно лице коме је поверено одржавање јавних зелених површина покрећу поступак подношењем захтева за издавање одобрења за уклањање дрвећа из дрвореда, парка или са друге јавне површине, организационој јединици локалне самоуправе у чијој су надлежности комунални послови. Захтев могу да поднесу на територији града Пирота.
Правни основ административног поступка У члану 2. став 3. тачка 12. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011) као комунална делатност наведена је делатност одржавања јавних зелених површина. Члан 3. став 1. тачка 12. Закона наводи да је одржавање јавних зелених површина уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља. За уређење комуналних делатности надлежна је јединица локалне самоуправе.
Комуналну делатност одржавања јавних зелених површина јединице локалне самоуправе уређује се Одлуком о комуналном уређењу („Општински службени гласник“ број 9/00 и „Службени лист града Ниша“ бр.15/02,19/05 и 68/09), којом се утврђује и начин обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених површина. Уклањање дрвећа из дрвореда парка или са друге јавне површине може се захтевати из неколико разлога. Уклањање дрвећа се може захтевати због тога што дрвеће представља опасност по живот и здравље људи (безбедносни разлози), због мера неге (када један број примерка дрвећа мора бити одстрањен због одржавања осталог вредног дрвећа), због достизања физиолошке старости сагласно врсти и станишту дрвећа или се налази у стању које угрожава његов опстанак, те је неопходно уложити неоправдано висок износ средстава за његов опстанак, због сузбијања инвазивних врста, због планске замене старих стабала новим, када је у питању планска изградња објеката која угрожава станиште и развој дрвећа, када је у припреми грађевинских радова, односно организацији градилишта утврђено да се предвиђеним обухватом грађевине не могу постићи захтевана растојања од дрвећа које је предмет очувања, односно када се не може извршити успешно пресађивање дрвећа, када се ради о јавном интересу изградње саобраћајница, инфраструктурних и других јавних објеката, који превазилази интерес очувања дрвећа, када је дрвеће у близини стамбених објеката, на парцели објекта или суседној парцели и погоршава услове становања, нарочито ако спречава дневно осветљење стамбеног простора, као и у другим случајевима.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Локална Административна такса за решење Град Пирот 500,00 динара   97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Писано образложење разлога за уклањање дрвећа из дрвореда, парка или са друге јавне површине   Прибавља странка    
Акт надлежног органа:
- надлежног органа Републике Србије (МУП)
- скупштине града/општине;
- извршног органа општине;
- надлежне организационе јединице за инспекцијске послове;
- надлежне организационе јединице за заштиту животне средине;
- другог надлежног органа
  Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 8 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев