logo big
Шифра предмета: 8 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-511, 010/305-510


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Упис у матичну књигу умрлих промене у личном статусу грађана

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Слађана Божиловић, Павлина Миленковић, Владан Панић, Нела Нејковић, Заменик матичара
Тел: 010/305-511, 010/305-510
E-mail: sladjana.bozilovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за упис у матичну књигу умрлих промена у личном статусу грађана подноси странка матичару надлежног матичног подручја по закључењу основног уписа, у случају нових чињеница које се на основу Закона о матичним књигама и Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига уписују у матичну књигу умрлих.
Правни основ административног поступка Правни основ за поступање су Закона о општем управном поступку члан 9,103 и 215, („Службени гласник РС“ број18/2016), члан 21. став 1. Законао матичним књигама(„Службени гласник РС“ број20/2009 и 145/2014), тачка 19 и тачка65. став 2. Упутствао вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број109/2009, 4/2010 –исправка, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 320,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа На увид  
Писмено на основу кога се врши упис промене - судска пресуда   Надлежни суд Оригинал/ Оверена копија Правноснажну судску пресуду доставља странка
Писмено на основу кога се врши накнадни упис (решење, упис у МКВ у Републици Србији или у МК које се воде у дипломатско-конзуларним представништвима у иностранству, упис у МКУ у Републици Србији или у МК које се воде у дипломатско-конзуларним представништвима у иностранству, исправа иностраног органа)   Градска/општинска управа/Надлежни суд/ДКП Р. Србије

Оригинал/

Оверена копија

 
Доказ о уплаћеној административној такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета Одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев