logo big
Шифра предмета: 27 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Постављање привремених монтажних објеката – споменици и спомен обележја на површинама јавне намене

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Ленка Видановић, Саветник за урбанизам
Тел:
E-mail: lenka.vidanovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 146. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр.72/09 , 81/09, исправка И.64/10 одлуке УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/ накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Градска управа Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Решење Градска управа Пирот 1.200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева   Градска управа Пирот    
Диспозиција објекта са идејним решењем на које је од стране Скупштине Града Пирота дата сагласност   Пројектантска организација Оригинал 2 примерка
Решење о додели земљишта   Прибавља странка Оригинал/оверена копија  
Сагласност министарства надлежног за послове културе за подизање споменика/спомен обелeжја   Министарство културе Оригинал/оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана
Напомена Не рачунајући време које је потребно за прибављање докумената за које је надлежно Министаство културе и време одржавање Скупштине јединице локалне самоуправе

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев