logo big
Шифра предмета: 9 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-511, 010/305-510


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Упис у матичну књигу умрлих на основу исправе иностраног органа

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Слађана Божиловић, Павлина Миленковић, Владан Панић, Матичар Заменик матичара
Тел: 010/305-511, 010/305-510
E-mail: vladan.panic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Пријава за упис у матичну књигу умрлих на основу исправе иностраног органа подноси се преко дипломатско – конзуларног представништва на чијем је подручју та чињеница настала или непосредно надлежном органу из члана 6. став 2 и 4. Закона, то јест општинским и градским управама.
Правни основ административног поступка Правни основ за поступање су Закон о општем управном поступку члан 9,103. и 215, („Службени гласник РС“ број 18/2016), Закон о матичним књигама(„Службени гласник РС“ број 20/2009 и 145/2014) и Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/2009, 4/2010 – исправка, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац пријаве        
Извод из матичне књиге умрлих иностраног органа издат на интернационалном обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла, легализован у складу са прописима Републике Србије, преведен од стране овлашћеног тумача, са апостилом.   Надлежни инострани орган Оригинал  
Уверење о пребивалишту или фотокопија личне карте за лице чији се подаци уписују у МКУ   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев