logo big
Шифра предмета: 11 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног или инетрног отпада

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање дозволе за:
- третман,
- складиштење,
- поновно искоришћење,
- одлагање неопасног или инертног отпада.
Правни основ административног поступка Члан 62. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 14/16)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 19.530,00 динара за издавање дозволе за сакупљање отпада 840-742221843-57  
Републичка административна такса Буџет Републике Србија 19.530,00 динара за издавање дозволе за транспорт отпада    
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 32.530,00 динара за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада    
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 65.100,00 динара за издавање дозволе за складиштење отпада    
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 65.100,00 динара за издавање дозволе за третман отпада    
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 65.100,00 динара за издвање дозволе одлагање отпада    
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 104.130,00 динара за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Доказ о регистрацији
Извод из судског регистра (за јавне установе)
  Надлежни орган Копија  
Радни план постројења за управљање отпадом   Прибавља странка Оригинал  
Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара, као и програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са законом   МУП РС - надлежни сектор Оригинал  
Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са Законом   Прибавља странка Оригинал  
План за затварање постројења   Прибавља странка Оригинал  
Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада   Прибавља странка Оригинал  
Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења   Прибавља странка Оригинал  
Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја на животну средину, у складу са законом   Надлежно одељење ГУ Оригинал  
Одобрење и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са законом     Копија  
Одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад     Оригинал  
Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом     Копија  
Упутство о критеријумима и процедурама за прихватање или неприхватање отпада на депонију     Оригинал  
План затварања и одржавања депоније после затварања у складу са чланом 30. Закона     Оригинал  
Финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима     Оригинал  
Финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније и одржавање након затварања у складу са чланом 30. Закона     Оригинал  
Доказ о уплати републичке административне таксе     Оригинал/ оверена копија  
Копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са законом   Прибавља се по службеној дужности Оригинал Странка може да прибави сама
Доказ о регистрацији   Прибавља се по службеној дужности Оригинал Странка може прибавити сама
Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобађању од обавезе израде процене утицаја на животну средину   Прибавља се по службеној дужности Оригинал Странка може прибавити сама
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев