logo big
Шифра предмета: 14 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање интегрисане дозволе

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање интегрисане дозволе
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи у складу са чланом 8. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 25/15). Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност, органу/организационој јединици градске/општинске управе надлежном за послове заштите животне средине, у складу са чланом 5. став 3. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 25/15).
Подзаконска акта која су непосредно примењују током спровођење овог поступка су: Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС“ број 84/05); Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе („Службени гласник РС“ број 30/06);
Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе („Службени гласник РС“ број 30/06);
Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола („Службени гласник РС“ број 69/05); Уредба о критеријумима за утврђивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи („Службени гласник РС“ број 84/05).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 157.840,00 динара 840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Пројекат за планирано односно изграђено постројење   Пројектантска организација/пројектант Оригинал  
Извештај о последњем техничком прегледу;     Оригинал  
План вршења мониторинга   Прибавља странка Оригинал  
Резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у току трајања пробног рада;   Завод за јавно здравље Оригинал  
План управљања отпадом   Прибавља странка Оригинал  
План мера за ефикасно коришћење енергије   Прибавља странка Оригинал  
План мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица;   Прибавља странка Оригинал  
План мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења;   Прибавља странка Оригинал  
Акт о праву коришћења природних ресурса;     Оверена копија  
Изјаву којом потврђује да су информације садржане у захтев истините, тачне, потпуне и доступне јавности        
Доказ о уплати републичке административне таксе        
За нова постројења – сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса;   Прибавља се по службеној дужности    
За постојећа постројења- сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности условима прописаним овим законом   Прибавља се по службеној дужности    
Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка Оригинал За нова постројења
За нова постројења – сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса        
Рок за решавање потпуног предмета 100 дана
Напомена Законски рок за решавање предмета је 120 дана од дана подношења захтева са уредном документацијом

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев