logo big
Шифра предмета: 15 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Ревизија интегрисане дозволе

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за урбанизам и грађевинарство
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Ревизија интегрисане дозволе
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи у складу са чланом 10-15, а на основу члана 18. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 25/15). Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност, органу/организационој јединици градске/општинске управе надлежном за послове заштите животне средине, у складу са чланом 5. став 3. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 25/15).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 63.140,00 840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Решење о издавању интегрисане
дозволе
  Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка Оригинал  
Пратећа документација поднета уз захтев за издавање интегрисане дозволе чија се ревизија захтева   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка Оригинал  
Доказ о уплати републичке административне таксе   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 100 дана
Напомена Уз овај захтев обавезно попунити прописане обрасце захтева и прописан образац изјаве сходно Правилнику о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе („Службени гласник РС“ број 30/06 и 32/16), који чине његов саставни део.

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев