logo big
Шифра предмета: 17 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Дозвола за рад стационарних извора загађења

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Дозвола за рад стационарних извора загађења
Правни основ административног поступка Овај поступак се спроводи у складу са чланом 56. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13). Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност, граду/општини, органу/организационој јединици локалне самоуправе надлежном за послове заштите животне средине који издаје дозволу ако утврди: да је оператер предузео све планиране техничко – технолошке и друге мере заштите ваздуха од загађивања и да су емисије загађујућих материја из тог стационарног извора загађивања испод прописаних граничних вредности емисије, односно да се радом тог стационарног извора загађивања неће погоршати квалитет ваздуха
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 320,00 840-742221-843-57  
Републичка административна такса за издавање решења Буџет Републике Србије 550,00 840-742221-843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Употребна дозвола или техничка документација за тај извор загађивања   Прибавља се по службеној дужности    
Планиране техничко – технолошке и друге мере заштите ваздуха од загађивања   Прибавља странка Оригинал  
Локацијска дозвола од Органа надлежног за урбанизам, градске управе   Прибавља се по службеној дужности    
Резултат извршених мерења емисије и/или нивоа загађујућих материја   Завод за јавно здравље Оригинал  
Решење о регистрацији привредног субјекта (за делатност за коју се тражи дозвола за рад);   Прибавља се по службеној дужности    
Главни пројекат вентилације   Пројектантска организација/пројектант Оригинал  
Изјава извођача радова да су термомашински радови на инсталацији вентилације урађени према пројектно-техничкој документацији (број, датум, потпис извођача радова, печат надзорног лица-пројектанта);   Прибавља странка Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 4 дана
Напомена Законски рок за решавање предмета је 30 дана од дана покретања поступка са потпуном документацијом

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев