logo big
Шифра предмета: 18 ЗЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Дозвола за управљање хемикалијама

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Заштита животне средине
Контакт подаци надлежног службеника Ана Петровић, Саветник на пословима заштите животне средине
Тел:
E-mail: ana.petrovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Дозвола за управљање хемикалијама
Правни основ административног поступка На основу члана 67. став 1. и 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) и Правилника о дозволама за обављање делатности, промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија („Службени гласник РС“ број 6/17 ), у оквиру овог административног поступка, могу се издати:
1. Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник, (67. став 2. Закона о хемикалијама), која се издаје правном лицу или предузетнику
2. Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија, (члан 67. став 2. Закона о хемикалијама), која се издаје физичком лицу
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 320,00 840-742221843-57  
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 550,00 840-742221843-57  
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Опис предузетих превентивних мера за безбедно чување и складиштење складиштење нарочито опасних хемикалија (поступак 1);
Oбразложење начина чувања и коришћења нарочито опасних хемикалија (поступак 2);
  Прибавља странка Оригинал  
Доказ о обезбеђеном складишту:
фотокопија власничког листа складишног простора или фотокопија уговора о закупу складишног простора на период од најмање годину дана (поступак 1);
Безбедносни листови нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да користи (поступак 2)
  Прибавља странка Копија  
Изјава да је обезбеђен простор за чување нарочито опасних хемикалија (поступак 2)   Прибавља странка Оргинал  
Изјава у којој се образлаже зашто се за планирани начин и сврху коришћења не могу користити друге алтернативне хемикалије (поступак 2)   Прибавља странка Оригинал  
Потврда да подносилац захтева није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци (поступак 2)   Прибавља се по службеној дужности Оригинал  
Доказ о плаћеној републичкој административној такси   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Доказ да подносилац захтева није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана
Напомена Препоручени рок за решавање предмета је 3 дана а најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев