logo big
Шифра предмета: 15 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Уверење о називу / промени назива улице

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за урбанизам и грађевинарство
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Обрадовић, Саветник за комуналне послове
Тел:
E-mail: slobodan.obradovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање уверења о називу/промени назива улице
Правни основ административног поступка Члан 93. Закона о локалној самоуправи каже да скупштина јединице локалне самоуправе утврђује празнике и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Ако је на подручју јединице локалне самоуправе језик националне мањине у службеној употреби, у поступку промене назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места, прибавиће се мишљење националног савета.
Како је одлучивање о називима улица изворна надлежност јединица локалне самоуправе, требало би ту надлежност тумачити на начин да су и јединице локалне самоуправе обавезне да воде и регистар назива улица на својој територији, као службену евиденцију. Сходно томе, при издавању уверења о називу/промени назива улица примењује се члан 29. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), који регулише поступак издавања уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Буџет Града/Општине 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Локална административна такса за потврду Град Пирот 300,00 динара   97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   МУП РС - надлежна ПУ На увид  
Доказ о уплаћеној такси   Прибавља странка Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета Одмах
Напомена Препоручени рок је одмах по пријему захтева, законски рок је 8 дана од дана покретања поступка са уредном документацијом

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев