logo big
Шифра предмета: 16 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одобрење за пренос посмртних остатака

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Миомир Николић, Руководилац групе комуналних инспектора
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање одобрења за пренос посмртних остатака
Правни основ административног поступка Правни основ за издавање одобрења за пренос посмртних остатак је члан 19. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“ број 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. гласник РС“ број 35/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон,120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС), који наводи да се посмртни остаци сахрањеног могу се ископати и пренети на друго гробље, по претходно прибављеном одобрењу општинског надлежног органа и одобрењу органа надлежног за послове санитарне инспекције, ако је на другом гробљу обезбеђено гробно место за сахрану.
Пренос посмртних остатака на захтев странке, нужно је разликовати од ископавања посмртних остатака који се врши на захтев државних органа. У појединим случајевима ископавање посмртних остатака се врши ради форензичке анализе и потом се враћају на исто гробно место, а када се ископавање и пренос посмртних остатка врши на основу одлуке јединице локалне самоуправе, а пре истека рока којим је продужено почивање посмртних остатака, трошкове ископавања и преноса посмртних остатака, гробних знакова, споменика и других предмета са тих гробних места сноси општина чији је орган наредио ископавање и пренос посмртних остатака.
Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ број 15/2016) регулише поступање надлежних државнх органа када је у питању ископавање и пренос посмртних остатака умрлих лица.
Члан 57. Закона о заштити становништва од заразних болести предвиђа да се посмртни остаци умрлих лица преносе, односно ископавају и преносе, на начин и под условима којима се спречава појава и преношење заразних болести.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Градска административна такса Буџет града/општине 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Трошкови ископа и преноса Корисник ЈКП      
Локална Административна такса за Решење Град Пирот 500,00 динара   97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Извод из МКУ за лице чији се посмртни остаци преносе   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о гробном месту са кога се врши пренос   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ да је обезбеђено ново гробно место   Прибавља странка    
Доказ о сродству, односно доказ да је подносилац захтева овлашћен за бригу о сахрањивању умрлог   Прибавља странка    
Одобрење санитарног инспектора/спроводница   Прибавља странка    
Доказ о уплаћеним средствима трошкова преноса посмртних остатка   Прибавља странка    
Доказ о уплаћеној градској/општинској такси   Прибавља странка    
Рок за решавање потпуног предмета 15 дана
Напомена Препоручени рок је 15 дана, а најкасније у року од 30 дана од покретања поступка

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев