logo big
Шифра предмета: 10 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Увид у матичне књиге и књиге држављана

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Слађана Божиловић, Нела Нејковић, Матичар Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Увид у матичне књиге и књиге држављана
Правни основ административног поступка Захтев за увид у матичне књиге и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге регулишу чланови 41. и 42. Закона о матичним књигама (,,Службени гласник РС“ број 22/2009 и 145/2014) и тачке 85. и 86. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига (,,Службени гласник РС“ број 109/2009, 4/2010 – исправка, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта       На увид
Школска или здравствена књижица на увид       За дете које је навршило 15 година и захтева увид у МКР
Доказ о уплаћеној такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев