logo big
Шифра предмета: 30 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Заузеће јавне површине за потребе градилишта

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Обрадовић, Ана Вељић, Саветник за комуналне послове
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за заузеће јавне површине грађевинским материјaлом подноси странка надлежној организационој
јединици за комуналне послове. У захтеву се обавезно наводе подаци о локацији јавне површине, време заузећа,
подаци о подносиоцу захтева.
Правни основ административног поступка Чл. 136. 140. и 141. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“ број 18/2016) и чл. 93. став 1., тачке 1 и 2 Одлуке о комуналном уређењу ("Општински службени гласник" бр.9/2000 и "Сл.лист града Ниша" бр. 15/02,19/05 и 68/09)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Комунална накнада - пословни простор Град Пирот

I зона - 20 дин/м2 дневно;

II зона - 17,5 дин/м2 дневно;

III зона - 16,5 дин/м2 дневно;

IV зона - 12,5 дин/м2 дневно;

V зона - 11,5 дин/м2 дневно;

VI зона - 9,5 дин/м2 дневно.

840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Комунална накнада - стамбени простор Град Пирот

I зона - 12,5 дин/м2 дневно;

II зона - 10,5 дин/м2 дневно;

III зона - 6 дин/м2 дневно;

IV зона - 4 дин/м2 дневно;

V зона - 3 дин/м2 дневно;

VI зона - 2 дин/м2 дневно.

840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
План градилишта или шема организације градилишта (за већа градилишта) или скица заузећа јавне површине за депоновање грађевинског материјала   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија Оверено од стране лица са лиценцом архитектонске струке, са уцртаном површином која се заузима
Уговор о обнови јавног паркиралишта након уклањања депонованог материјала закључен између странке и субјекта коме је поверено управљање јавним паркиралиштем   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија Подноси с у случају када се грађевиснки материја депонује на јавном паркиралишту
Сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија Подноси се у случају када грађевински материјал депонује у зони заштите непокретних културних добара
Доказ о уплати комуналне накнаде   Прибавља странка Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета  
Напомена Законски рок за издавање решења је 30 дана од дана покретања поступка

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев