logo big
Шифра предмета: 36 КС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон: 010-305-522


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Лиценца за обављање енергетске делатности

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за комунално - стамбене послове
Делатност Комунално стамбени
Контакт подаци надлежног службеника Бојан Ивковић, Енергетски менаџер
Тел: 010-305-522
E-mail: bojan.ivkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка Члан 19. Закона о енергетици (бр. 145/2014 и 95/2018 - др.закон)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Административна такса за Решење Град Пирот 500,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Доказ о регистрацији за обављање енергетске делатности за коју се издаје лиценца   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Употребна дозвола за енергетски објекат   Прибавља се по службеној дужности или прибавља странка Оригинал  
Доказ о оспособљености стручног кадра   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Доказ о испуњености финансијских услова   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Потврда да није осуђиван за кривична дела у вези са обављањем привредне делатности за директора односно чланове органа управљања   МУП РС - надлежна ПУ Оригинал  
Доказ да није изречена мера забране делатности   Привредни суд Оригинал  
Доказ о правном основу за коришћење енергетског објекта   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Доказ да није покренут поступак стечаја или ликвидације   Прибавља странка Оригинал/ оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 4 дана
Напомена Препоручени рок је 4 дана, а законски рок је 30 дана од дана подношења уредног захтева

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев