logo big
Шифра предмета: 2 С
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Регистрација и овера реда вожње за градски и приградски превоз

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за инспекцијске послове
Делатност Саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Ранчић, Саветник за послове саобраћаја
Тел:
E-mail:
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за решење о регистрацији и овери реда вожње за градски и приградски превоз може поднети правно лице
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/2015) и исти се регулише општим актом о начину регистрације и овери реда вожње за градски и приградски превоз, донетим од стране надлежног органа општине, града и Града Београда.
Спровођење овог поступка Законом је стављено у надлежност органу општинске, односно градске управе који одреди општина, град и Град Београд. Одредбом члана 64. став 5. Закона о превозу путника у друмском саобраћају прописано је да јединица локалне самоуправе уређује начин регистрације и овере реда вожње у градском и приградском превозу. Чланом 65. став 1. подтачка 2. истог Закона прописано је да регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз, односно градски и приградски превоз врши општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове саобраћаја.
Законом о превозу путника у друмском саобраћају нису одређени ближи услови и начин регистрације и овере реда вожње за линијски, односно градски и приградски превоз, као и рок за спровођење овог поступка, те се из тих разлога, у погледу рока за издавање решења, примењује чл. 145. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), који прописује да је орган дужан да изда решење у року од 30 дана од покретања поступка, као општи законски рок, а препоручени рок за његово спровођење је 3 дана, односно 4 дана уколико податке о којима се води службена евиденција прибавља надлежни орган из сопствене службене евиденције. Општим актом о начину регистрације и овере реда вожње за градски и приградски превоз, донетим од стране надлежног органа општине, града и Града Београда одређује се рок важења реда вожње.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Локалана административна такса Град Пирот 4.000,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен и оверен образац захтева        
Фотокопија уговора о градском и приградском превозу   Прибавља се по службеној дужности Оригинал/копија  
Ред вожње за сваку релацију у уговору   Прибавља странка Оригинал  
Доказ о уплати локалне адм. таксе   Прибавља странка Оригинал/оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана
Напомена Орган је дужан да изда решење у року од 30 дана од окретања поступка, као општи законски рок, а препоручени рок за његово спровођење је 3 дана, односно 4 дана уколико податке о којима се води службена евиденција прибавља надлежни орган из сопствене службене евиденције

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев