logo big
Шифра предмета: 12 С
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Телефон:


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Вођење евиденције о теретним возилима за сопствене потребе у домаћем саобраћају

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсек за инспекцијске послове
Делатност Саобраћај
Контакт подаци надлежног службеника Слободан Ранчић, Саветник за послове саобраћаја
Тел:
E-mail: saobinspekcija@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање Решења о упису у службену евиденцију о теретним возилима за сопствене потребе у домаћем саобраћају
Правни основ административног поступка Члан 3. Закона о превозу терета у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" бр.68/15)
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Захтев Град Пирот 200,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Локална административна такса Град Пирот 500,00 динара 840-742241843-03

физичка лица: 97-55-079

правна лица: 97-079 + ПИБ

Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Изјава о коришћењу теретних моторних возила за сопствене потребе   Прибавља странка Оригинал  
Саобраћајна дозвола   МУП - надлежна ПУ Копија  
Уговор о финансијском лизингу или уговор о закупу возила   Прибавља странка Оригинал или оверена копија  
Рок за решавање потпуног предмета 3 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев