logo big
Шифра предмета: 16 ЛПА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за привреду и финансије
Телефон: 010/305-579


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Боравишна такса

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за привреду и финансије
Мања организациона јединица  
Делатност Локална пореска администрација
Контакт подаци надлежног службеника Ана Вељић
Тел: 010/305-579
E-mail: ana.veljic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву  
Правни основ административног поступка „Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 - усклађени дин. изн., 91/16 - усклађени дин. Изн., 104/16 - др. Закон, 96/2017-услађени дин.изн., 89/2018-усклађ.дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађенидин.изн.,126/2020-усклађ.дин.изн., 99/2021-усклађ.дин.изн. и 111/2021-др.закон) и то чл. 6. ст. 1. тачка 4. прописује се да ЈЛС припада изворни приход и то, поред осталих изворних прихода и порез на имовину. Чланом 60., истог Закона је прописано да ЈЛС у целости утврђује, наплаћује и контролише своје изворне јавне приходе.
Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16,30/2018,95/2018,86/2019,144/2020 и 96/2021)
у чл. 2а прописано је да приликом утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и споредних пореских давања, издавања прекршајног налога, као и код подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду, надлежни орган јединице локалне самоуправе има права и обавезе које по овом закону има Пореска управа, изузев идентификације и регистрације пореских обвезника, процене пореске основице методом парификације и методом унакрсне процене, откривања пореских кривичних дела и осталих права и обавеза Пореске управе садржаних у одредбама члана 160. тач. 9), и 12), чл. 161, 164. и 167-171. овог закона.
Законом о финансирању локалне самоуправе, чланом 19, прописано је да јединица локалне самоуправе својим актом уводи боравишну таксу, у складу са законом којим се уређује област туризма.
Законом о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/2019), одредбама члана 71, прописано је да боравишну таксу плаћа угоститељ који као физичко лице пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству. Чланом 79. истог закона уређено је да у погледу начина утврђивања боравишне таксе, застарелости, наплате и принудне наплате, рокова за плаћање,обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, ако овим законом није друкчије одређено.
Уредбом o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања (“Службени гласник РС”, број 47/19 и 51/19, у даљем тексту: Уредба), прописују се услови и начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања. Чланом 2. Уредбе, прописано је да је обвезник плаћања утврђене висине годишњег износа боравишне таксе физичко лице, које поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству. Према члану 5. Уредбе, надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се угоститељски објекат налази, дужан је да за свако физичко лице утврди висину годишњег износа боравишне таксе у року од 15 дана од дана правноснажности решења о категоризацији. Чланом 7. Уредбе прописано је да се подаци о категорисаним туристичким местима објављују на интернет страни министарства надлежног за послове туризма и нарочито садрже ознаку категорије, границе туристичког места, као и период важења решења о разврставању туристичког места у одговарајућу категорију.“
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе        
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Боравишна такса        
Попуњен образац захтева        
Рок за решавање потпуног предмета 15 дана од дана правноснажности решења

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев