logo big
Шифра предмета: 14 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-559, 010/305-560


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање извода из матичне књиге рођених / венчаних / умрлих

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Матичар
Тел: 010/305-559, 010/305-560
E-mail: maticar@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву издавање извода из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих
Правни основ административног поступка Изводи из матичних књига се издају на основу података садржаних у изворнику матичне књиге.
Изводи из матичних књига садрже последње податке који су уписани у матичну књигу до издавања извода.
Изводи из матичних књига и уверења могу се издати и на основу података из другог примерка матичне књиге која се води применом електронских средстава за обраду и складиштење података.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 450,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа   На увид
Школска или здравствена књижица на увид       за дете које је навршило 15 година и захтева извод из МКР
Доказ о уплати административне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах
Напомена Изводе издаје дежурни матичар у Услужном центру

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев