logo big
Шифра предмета: 15 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање извода из матичне књиге рођених / венчаних / умрлих намењених иностранству у складу са међународним уговорима

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Нела Нејковић, Павлина Миленковић, Владан Панић, Слађана Божиловић, Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail: nela.nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву издавање извода из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих намењених иностранству
Правни основ административног поступка Поступак издавања извода из матичних књига намењених иностранству у складу са међународним уговорима регулисан је Правилником о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Службени гласник РС“ број 15/2010 и 102/2011 – исправка).
Чланом 2. Правилника предвиђено је да се изводи из матичних књига намењених иностранству издају и израђују у складу са Конвенцијом о издавању извода из матичних књига на више језика – Беч, 8. септембар 1976. године (“Сл. лист СФРЈ – међународни уговори“ број 8/91, у даљем тексту: Бечка конвенција). Члан 6. Правилника предвиђа изузетак од примене Бечке конвенције који постоји у случају када су изводи намењени државама које су приступиле Конвенцији о издавању извесних извода из матичних књига намењених иностранству – Париз, 27. септембар 1956. године („Сл. лист СФРЈ – међународни уговори и други споразуми број 9/67 – у даљем тексту: Париска конвенција), а нису приступиле Бечкој конвенцији. Тада се изводи издају и израђују у складу са Париском конвенцијом на вертикалним обрасцима А4 формата.
Члан 1. став 2. Бечке конвенције да се изводи издају само лицима који испуњавају услове за добијање дословних преписа. Ову одредбу би требало тумачити у складу са чланом 83. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/2009 и 145/2014), који предвиђа да се изводи из матичних књига издају на захтев лица из члана 41. Закона о матичним књигама.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 760,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа   На увид
Доказ о уплати административне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев