logo big
Шифра предмета: 16 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање уверења из матичних књига

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Нела Нејковић, Владан Панић, Павлина Миленковић, Слађана Божиловић, Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail: nela.nejkovic@pirot.rs, slobodanka.panajotovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање уверења из матичних књига
Правни основ административног поступка Уверење из матичних књига издаје се на основу члана 80. Закона о матичним књигама, који каже да се на основу матичних књига издају извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, извод из матичне књиге умрлих и уверења која садрже поједине податке уписане у матичне књиге или поједине чињенице о личном стању грађана које произилазе из тих података.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 820,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Фотокопија личне карте/Очитана лична карта   Полицијска управа Фотокопија  
Документација која се тражи зависно од сврхе уверења     Оригинал  
Доказ о уплаћеној такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев