logo big
Шифра предмета: 17 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-560


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање уверења или других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица  
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Биљана Хаџи-Ћирић, Координатор месних канцеларија
Тел: 010/305-560
E-mail: maticar@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција, подноси странка надлежном органу који води службену евиденцију на основу које се тражи издавање уверења или друге исправе.
Правни основ административног поступка Правни основ за издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција је члан 29. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 640,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа   На увид
Доказ о уплаћеној такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев