logo big
Шифра предмета: 18 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-560


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање уверења или других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица  
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Биљана Хаџи-Ћирић, Координатор месних канцеларија
Тел: 010/305-560
E-mail: maticar@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција подноси странка надлежном органу из области из које се захтева издавање уверења.
Правни основ административног поступка Правни основ за издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција је члан 30. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл гласник РС“ број 18/2016).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 640,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта Полицијска управа     На увид
Доказ о уплаћеној такси     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев