logo big
Шифра предмета: 19 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-559, 010/305-560


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Издавање уверење о држављанству

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Матичар
Тел: 010/305-559, 010/305-560
E-mail: maticar@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Издавање уверење о држављанству.
Правни основ административног поступка Издавање уверења о држављанству регулисано је чланом 48. Закона о држављанству Републике Србије (,,Службени гласник РС“ број 135/04 и 90/07), чланом 19. Правилника о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству (,,Службени гласник РС“ број 22/05, 84/05 и 121/07 и 69/10) и чланом 29. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“ број 18/16).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 660,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа   На увид
Доказ о уплати републичке административне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах
Напомена Уверење о држављанству издаје дежурни матичар у ЈУМ-у

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев