logo big
Шифра предмета: 20 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Признавање очинства

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Нела Нејковић, Павлина Миленковић, Владан Панић, Слађана Божиловић, Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail: nela.nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Отац детета подноси захтев за признавање очинства матичној служби.
Правни основ административног поступка Правни основ за поступање су члан 51. став 1. Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011-др. закон и 6/2015), Закон о општем управном поступку члан 9,103 и 215 („Службени гласник РС“ број 18/2016).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта за оца детета   Полицијска управа   На увид
Лична карта за мајку детета   Полицијска управа   На увид
Извод из матичне књиге рођених за оца детета   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству за оца детета, ако држављанство није уписано у изводу из МКР   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из матичне књиге рођених за мајку детета   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству за мајку детета, ако држављанство није уписано у изводу из МКР   Прибавља се по службеној дужности    
Пасош, за родитеља детета који је држављанин Републике Србије, чиме доказује и држављанство   Полицијска управа Оригинал На увид
Извод из матичне књиге рођених за стране држављане, по принципу реципроцитета, тј узајамности   Надлежни инострани орган Оригинал  
Изјава о одређивању презимена/личног имена детета       Ако детету пре признања очинства није одређено име и презиме, односно или име или презиме.
Доказ о уплати републичке административне таксе        
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев