logo big
Шифра предмета: 21 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Одређивање личног имена детета и уписивање у матичне књиге рођених

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Нела Нејковић, Павлина Миленковић, Владан Панић, Слађана Божиловић, Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail: nela.nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Одређивање личног имена детета и уписивање у матичну књигу рођених
Правни основ административног поступка Правни основ за поступање су члан 344. став 1. и став 2. Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011-др. закон и 6/2015), Закон о општем управном поступку члан 9,103 и 215, („Службени гласник РС“ број 18/2016) и тачке 27-29 Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10, 10/10, 25/11 и 5/13).
Одређивање личног имена детета и упис у матичну књигу рођених регулисано је члановима 342-345 Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011 –др. закон и 6/2015), чланом 63. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) и тачком 27- 29. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10-испр. и 10/10).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Изводи из матичне књиге рођених за родитеље детета, ако нису у браку   Прибавља се по службеној дужности   Ако родитељи нису у браку
Уверења о држављанству за родитеље детета   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из матичне књиге венчаних за родитеље детета   Прибавља се по службеној дужности    
Личне карте за родитеље детета   Полицијска управа   На увид
Доказ о уплати републичке административне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев