logo big
Шифра предмета: 22 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-505


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Промена личног имена

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Славиша Тасић, Саветник за послове личних стања грађана
Тел: 010/305-505
E-mail: slavisa.tasic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву промена личног имена
Правни основ административног поступка Правни основ за поступање су члан 350. став 1. Породичног закона („Службени гласник РС“ број 18/2005, 72/2011- др. закон и 6/2015), Закон о општем управном поступку члан 9,103 и 215, („Службени гласник РС“ број 18/2016).Промена личног имена регулисана је члановима 13, 346, 347. и 350. Породичног закона ('Службени гласник Републике Србије', број 18/05, 72/11-др..закон и 6/15), чланом 45. став 1. тачка 3. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09 и 145/14), тачком 29а. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10 - испр. и 10/10) и чланом 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 820,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа   На увид
Извод из матичне књиге рођених   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из матичне књиге венчаних   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству (ако држављанство није уписано у МКР)   Прибавља се по службеној дужности    
Изводи из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење по члану 282. Породичног закона   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење да није подигнута оптужница/ не води се истрага   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење да лице није осуђено за кривично дело које се гони по службеној дужности док казна није извршена, односно док трају правне последице осуде   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о измиреним пореским обавезама   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из матичне књиге рођених за децу   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о пребивалишту за подносиоца захтева и децу   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о уплати републичке административне таксе        
Уверење МУП-а да странка није враћена из иностранства на основу споразума о реадмисији   Прибавља се по службеној дужности    
Рок за решавање потпуног предмета 12 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев