logo big
Шифра предмета: 23 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Враћање презимена после развода брака

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Нела Нејковић, Павлина Миленковић, Слађана Божиловић, Владан Панић, Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail: nela.nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Враћање презимена после развода брака
Правни основ административног поступка Уредба о канцеларијском
пословању органа државне управе / Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о канцеларисјком пословању органа државне управе / Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 330,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа   На увид
Правоснажна пресуда о
разводу брака
  Надлежни Основни суд   Оригинал/Оверена копија
Извод из матичне књиге рођених, са уписаном забележбом о разводу брака   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о уплати републичке
административне таксе
    Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета одмах

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев