logo big
Шифра предмета: 24 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-505


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Упис личног имена на језику и писму националних мањина у матичне књиге

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Славиша Тасић, Саветник за послове личних стања грађана
Тел: 010/305-505
E-mail: slavisa.tasic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Упис личног имена на језику и писму националних мањина у матичне књиге.
Правни основ административног поступка Овај поступак регулисан је чланом11. став 4. Закона о заштити права и слобода националних мањина ('Службени лист СРЈ', број11/02, 'Службени лист СЦГ', број 1/03-Уставна повеља и „Службени гласник РС“ број 72/09-др. закон и 97/13), чланом 17. став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09 и 145/14), тачком 15. а Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10 - испр. и 10/10), чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) и чланом __ статута градА/општине.
На територији јединице локалне самоуправе где традиционално живе припадници националних мањина, њихов језик и писмо може бити у равноправној службеној употреби. Службена употреба језика националних мањина подразумева, између осталог и коришћење језика националних мањина у управном и судском поступку и вођење управног поступка и судског поступка на језику националне мањине, употребу језика националне мањине у комуникацији органа са јавним овлашћењима, са грађанима, као и издавање јавних исправа и вођење службених евиденција и збирки личних и података на језицима националних мањина и прихватање тих исправа на тим језицима као пуноважних.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Републичка административна такса Буџет Републике Србије 900,00 840-742221843-57 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Извод из матичне књиге рођених   Прибавља се по службеној дужности    
Уверење о држављанству   Прибавља се по службеној дужности    
Изјава о називу личног имена на језику и писму националне мањине       Изјава се даје пред овлашћеним службеником ГУ Пирот
Лична карта   Полицијска управа   На увид
Доказ о уплати републичке административне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 11 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев