logo big
Шифра предмета: 25 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-505


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Исправка грешке у матичним књигама

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Славиша Тасић, Саветник за послове личних стања грађана
Тел: 010/305-505
E-mail: slavisa.tasic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Исправка грешке у матичним књигама
Правни основ административног поступка Правни основ за поступање су чланови 29-32 Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/2009 и 145/2014), Закон о општем управном поступку члан 9, 103 и 215 („Службени гласник РС“ број 18/2016) и Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/2009, 4/2010 – исправка, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013).
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Без таксе   Ослобођено плаћања таксе по члану 19. став 1 тачка 3 Закона о РАТ-у    
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Извод из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих лица чије се грешке исправљају   Прибавља се по службеној дужности    
Лична карта   Полицијска управа   На увид
Документа која служе као доказ о чињеницама и истинитости о подацима која треба исправити        
Доказ о уплати републичке административне таксе        
Рок за решавање потпуног предмета 12 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев