logo big
Шифра предмета: 28 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Уверење о издржавању намењено за употребу у иностранству

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Нела Нејковић, Павлина Миленковић, Слађана Божиловић, Владан Панић, Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail: nela.nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Уверење за издавање уверења о издржавању намењеног за употребу у иностранству.
Правни основ административног поступка Правни основ за поступање су Закон о општем управном поступку члан 9, 103 и 215 („Службени гласник РС“ број 18/2016). Овај поступак регулисан је чланом 30. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) и одговарајућим међународним конвенцијама које регулишу ту област. Овим чланом Закона о општем управном поступку прописано је:
1) Органи издају странкама, на усмени или писани захтев, уверења и друге исправе о чињеницама о којима не воде службену евиденцију, када је то прописом одређено и пошто претходно потребне чињенице утврде у доказном поступку.
(2) Уверење или друга исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција или решење којим се одбија захтев странке издају се у року од 30 дана од подношења захтева, ако законом или другим прописом није одређен краћи рок. У супротном, странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен.
(3) Орган који води поступак у коме су уверење или друга исправа поднети као доказ, није везан њиховом садржином и може самостално да утврђује чињенице које су у њима садржане.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Буџет Града Пирота 1200,00 840-742241843-03 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта   Полицијска управа   На увид
Потврду послодавца о укупно исплаћеној заради за претходну годину     Оригинал  
Потврда о укупно исплаћеној пензији (за кориснике пензија) за претходну годину/ да није корисник пензије   Прибавља се по службеној дужности, осим ако странка изјави да ће сама прибавити потврду    
Потврду Националне службе за запошљавање да је издржавано лице на евиденцији незапослених   Прибавља се по службеној дужности, осим ако странка изјави да ће сама прибавити потврду.    
Извод из матичне књиге венчаних за брачног друга   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из матичне књиге рођених за сва лица које подносилац захтева издржава   Прибавља се по службеној дужности    
Потврда о редовном школовању за децу   Прибавља се по службеној дужности, осим ако странка изјави да ће сама прибавити потврду.    
Доказ о уплати локалне административне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев