logo big
Шифра предмета: 30 ГС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Пирот

Одељење за општу управу
Телефон: 010/305-510, 010/305-511


ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Уверење о породичном стању намењено за употребу у иностранству

Опис захтева

Већа организациона јединица Одељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсек за грађанска стања и матичне послове
Делатност Грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника Нела Нејковић, Павлина Миленковић, Владан Панић, Слађана Божиловић, Заменик матичара
Тел: 010/305-510, 010/305-511
E-mail: nela. nejkovic@pirot.rs
Сврха и процес решавања по захтеву Захтев за издавање уверења о породичном стању намењено за употребу у иностранству подноси странка која привремено ради или борави у иностранству, ради добијања уверења о свим члановима породице са којим живи у породичној заједници у циљу остваривања неког вида социјалног обезбеђења држављана РС у иностранству, односно ради повраћај пореза који се обрачунава на зараду, сагласно међународним споразумима из те области.
Правни основ административног поступка Овај административни поступак регулисан је чланом 30. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) и одговарајућим међународним конвенцијама које регулишу ту област. Овим чланом Закона о општем управном поступку прописано је:
1) Органи издају странкама, на усмени или писани захтев, уверења и друге исправе о чињеницама о којима не воде службену евиденцију, када је то прописом одређено и пошто претходно потребне чињенице утврде у доказном поступку.
(2) Уверење или друга исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција или решење којим се одбија захтев странке издају се у року од 30 дана од подношења захтева, ако законом или другим прописом није одређен краћи рок. У супротном, странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен.
(3) Орган који води поступак у коме су уверење или друга исправа поднети као доказ, није везан њиховом садржином и може самостално да утврђује чињенице које су у њима садржане.
Такса/накнада коју је потребно платити Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број
Локална административна такса Буџет Града Пирота 1200,00 840-742241843-03 97-55-079
Документација Назив документа Услови Издавалац документа Форма документа Напомена
Попуњен образац захтева        
Лична карта       На увид
Извод из матичне књиге рођених за сва лица која живе у породичној заједници са подносиоцем захтева   Прибавља се по службеној дужности    
Извод из матичне књиге венчаних за брачног друга   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о пребивалишту за сва лица која живе у породичној заједници са подносиоцем захтева   Прибавља се по службеној дужности    
Доказ о уплати локалне административне таксе     Оригинал  
Рок за решавање потпуног предмета 30 дана

Преузимање образаца


За електронско подношење захтева није потребно преузимање ПДФ обрасца захтева, јер се он креира електронским путем,
након пријаве / регистрације.

Одустајање

Креирајте електронски захтев